Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Smlouva o poskytování webhostingových služeb

Poskytovatel
FrogZone.CZ s.r.o.
Kaštanová 674, 289 24 Milovice nad Labem
IČ: 48110655, DIČ: CZ48110655
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 16216
(dále jen poskytovatel)

a

Objednatel
(dále jen objednatel)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele zajistit provoz virtuálního serveru objednatele na síti Internet. Provozem virtuálního serveru se rozumí služba přenosu dat po síti Internet s využitím protokolu HTTP a služeb s tím souvisejících.

II. Registrace doménového jména

2.1 Vlastníkem doménového jména se stává objednatel.
2.2 Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat registraci doménového jména u registračních autorit.
2.3 Objednatel se zavazuje uhradit poplatky registračních autorit včetně administračních poplatků.
2.4 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.
2.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv objednatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvů domén nebo adresářů, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami.

III. Provoz serveru

3.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz domény objednatele, t.j. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám objednatele, přístup objednatele k jeho e-mailovým schránkám, umožní objednateli aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP, využívat databází a dalších služeb v závislosti na zvoleném programu služeb.
3.2 Objednateli, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako CPU, diskový prostor...), bude umožněno přejít na adekvátní program, či za příplatek rozšířit poskytované služby, nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Všechny služby poskytovatele mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Objednatel odpovídá za věcnou a technickou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s tímto ustanovením vůči objednateli, ani třetím osobám.
4.2 Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo který svou povahou poškozuje zájmy poskytovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (linky) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v otázkách posuzování takového obsahu, který je v rozporu se smluvními podmínkami.
4.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo krátkodobého přerušení provozu serverů, např. z důvodů havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb viz bod I.
4.4 Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb specifikovaných v bodě I v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (povodeň, požár, zemětřesení, válka, apod.) nebo v případě poruchy na zařízení na straně třetích dodavatelů (dlouhodobější výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny z nedbalosti zaměstnanců poskytovatele.
4.5 Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk objednatele v souvislosti s používáním www služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby.
4.6 Poskytovatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu vystavených dat, ani monitorovat elektronickou poštu, vyjma zásahů přímo vyžádaných zmocněnými orgány (např. orgány činnými v trestním řízení) a zásahů v souladu s body 4.1 a 4.2. Podle platného zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních dat, ve znění pozdějších předpisů, v informačních systémech se poskytovatel zavazuje chránit osobní údaje objednatele. Poskytovatel má právo používat údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou hostingového programu následujícím způsobem: - pro marketing v rámci služeb poskytovatele - pro vývoj a zlepšování poskytovaných služeb - uvedení v on-line referencích poskytovatele.
4.7 Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či klientských virtuálních serverů je přísně zakázán a je důvodem k okamžitému zrušení účtu objednatele bez možnosti vrácení peněz za předplacené služby.
4.8 Objednatel se zavazuje, že nebude server úmyslně zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serverů, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit provozovatele nebo třetí osoby.
4.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponent bez dalšího vysvětlení. Skripty/komponenty, které jsou na server nainstalovány jako veřejné, musí být schváleny poskytovatelem, v opačném případě budou zamítnuty.
4.10 Objednatel a poskytovatel se zavazují, že v zájmu bezpečnosti a ochrany know-how budou dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají provozu jejich systémů před třetími osobami. Výjimku tvoří informace oficiálně zveřejněné.
4.11 Objednatel není oprávněn rozesílat prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaném v rámci provozu serveru žádnou hromadnou nevyžádanou poštu - tzv. "spam". Pokud tak učiní, může to být důvodem okamžitého zastavení přístupu k jeho účtu. V případě, že tímto svým počínáním způsobí prokazatelnou škodu, vystavuje se riziku postihu.
4.12 Objednatel se zavazuje hlásit poskytovateli jakoukoliv změnu svých kontaktních údajů. Toto se týká zejména emailové adresy pro komunikaci a zasílání zálohových faktur.
4.13 Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za vyexpirování domény objednatele z důvodu neuhrazené zálohové faktury.

V. Platební podmínky

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou splatné dopředu. Fakturační období si zvolí objednatel ve své objednávce.
5.2 Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo pozastavit provoz domény.
5.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit sazby a rozsah poskytovaných služeb. Takové změny sazeb nebo rozsahu poskytovaných služeb budou objednateli předem oznámeny, nejméně 2 měsíce před takovou změnou. Toto ustanovení neplatí v případě, že za stejných cenových podmínek dojde k rozšíření nabídky poskytovaných služeb.
5.4 Service Level Agreement (SLA) Za každých 80 minut, kdy některá služba není dostupná, nebo její doba odezvy je nestandardně dlouhá, se snižuje měsíční cena služeb o 1 % až na 50 %. Poskytovatel nese zodpovědnost za výpadky jakékoliv objednané služby, které jsou způsobeny prokazatelně poskytovatelem. Jako výpadek se rozumí nedostupnost služby delší než 10 minut nebo nestandardně dlouhá doba odezvy, která trvá déle jak 10 minut. Za výpadek se nepovažuje plánovaná nebo ohlášená odstávka systému. Poskytovatel nenese zodpovědnost za výpadky zaviněné objednatelem nebo třetími osobami.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.
6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu domény a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení smluvních podmínek nebo pokud objednatel trvale neplní svoje povinnosti vyplývající z této smlouvy - úhrada za poskytnuté služby. Tímto není objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytování služeb.
6.3 Tato smlouva je v souladu s platným právním řádem České republiky.